Archive for the tag "hong kong"

Lights of Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Scooters

Hong Kong harbour typhoon shelter

Hong Kong fish market

Buddha in the mist

Hong Kong taxis

Incense coils